Våre avdelinger

Plass til alle barn, store og små

Nøtteliten og Harepus

Nøtteliten og Harepus er småbarnsavdelingene våre og her holder 0 – 2 åringene til. Vi har 15 plasser på hver avdeling. Det første møte med barnehagen starter som oftest hos oss.

Vi som jobber her er opptatt av å skape gode relasjoner til barna og voksne, og har fokus på utvikling av sosial kompetanse. Trygghet og omsorg er grunnlag for all lek som igjen er byggesteinen for god læring.

Vi er tilgjengelige og bruker mye tid sammen med ditt barn. Vi lytter, har fokus på enkeltbarn og gruppe, og har mange omsorgsfulle og kompetente voksne med lang erfaring. Et godt foreldresamarbeid er også viktig for oss.

Avdelingene jobber gjennom året med ulike tema og fokus. Dette velges ut fra barnas interesser, gruppas behov og forutsetninger. Begge avdelingene har i sin ukeplan faste turdager, dager med fokus på periodens tema, samlinger, formingsaktiviteter og aldersinndelte grupper på tvers. Vi er glade i å være ute, og bruker mye sang og musikk i hverdagen.

Gjennom glede, humor, sang, dans, eventyrfortellinger, lek og læring jobber vi sammen for å gi ditt barn gode dager i Hakkebakkeskogen barnehage.

Vi har fellessamlinger knyttet opp mot ulike tema, tradisjoner, årstider og ulike feiringer. Vi disponerer også rommet «Lysningen» som knytter småbarnsavdelingene sammen og her får barna mulighet til å møtes på tvers

Ugla

Ugla er førskoleavdelingen i barnehagen, og siste stopp for barna før skolestart. I avdelingen har vi et stort fokus på relasjoner og vennskap. Disse relasjonene er en trygghet for barna når de skal videre på skolen.

Vi arbeider med skoleforberedende aktiviteter gjennom hele året. Vi har blant annet førskolegruppe en dag i uka, hvor vi arbeider i Trampolineboka. Dette er en bok med forskjellige temaer som rim, stavelser, former og tall. I tillegg bruker vi det digitale verktøyet Salaby som er knyttet opp mot Trampolineboka.

Ellers arbeider vi med sosial kompetanse og selvstendighet. Her utfordrer vi barna i de daglige situasjonene som på- og avkledning, måltider og toalettsituasjonen. Ved å ha fokus på dette i hverdagen vil barna bli tryggere på seg selv og bli mer selvstendige.

På våren er Uglebarna Rosaruss. Dette er en fin avslutning på barnehagetiden og barna får blant annet utdelt russelue og russekort. Vi har også ulike russeknuter som vi gjennomfører sammen med barna.

Brumlemann og Klatremus

3 og 4 åringene holder til på Klatremus og Brumlemann. Gjennom barnehageåret arbeider vi med språk, samhold, årstider, vennskap, friluftsliv, trygghet og omsorg.

Vennskap bidrar til deltagelse og fellesskap som igjen bygger opp under et positivt selvbilde. Å tilhøre en gruppe gir barna trygghet og sosial tilknytning. Opplevelser sammen med andre barn kan være veien inn i nye vennskap. Å etablere vennskap og opprettholde dem er en viktig faktor i sosialiseringsprosessen og noe vi vektlegger i vårt arbeid.

Vi definerer oss selv ut fra tilbakemeldinger fra andre. Derfor har språkutviklingen sentral betydning for barns trivsel, måten de ser seg selv på og samspillet med andre. Gjennom samtaler, høytlesing, gjenfortelling, sang, dramatisering, rim og regler legges grunnlaget for et rikere vokabular som igjen tas inn i lek og øvrig samhandling.

Leken er den viktigste arenaen for barn i barnehagen, både for å kjenne tilhørighet og for å utvikle vennskap. Det er gjennom lek at barn lærer, sosialiseres og føler mestring, og derfor jobber vi mye i smågrupper, legger til rette for gode lekemiljø og inkludering. I frilek, gruppelek og aktiviteter skapes relasjoner som kan styrke barns opplevelser av egenverd, selvkontroll og prososial adferd.

Barna skal finne trygghet og glede i naturen, utforske og oppleve. Vi vektlegger gode rutiner og trivsel i skog og mark, samt på turer i nærområdet vårt. Som barnehage ser vi viktigheten av å gi barna gode naturopplevelser. Den som er glad i noe, vil også verne om det. Holdninger skapes i barneårene, derfor mener vi det er viktig å starte tidlig.

Myklandvegen 60, 5545 Vormedal