Hakkebakkeskogen Barnehage

Om oss

Hakkebakkeskogen Barnehage Vormedal SA

Hakkebakkeskogen barnehage er en privat barnehage som ble åpnet i januar 1994, og ble utvidet i 2011. Vi ligger strategisk til på Mykjefeltet på Vormedal. Vi har også et Lavvo område bak Mykje skole som vi ofte bruker.

Vår visjon i barnehagen er: MED DITT BARN I FOKUS

Vi ønsker å gi barna gode utviklings- og aktivitetsmuligheter. Vi vektlegger sosial kompetanse, evnen til å mestre samspill med andre barn og voksne. Barnehagen skal anerkjennes og ivareta barndommens egenverdi. Alle barn i barnehagen skal ha en god barndom preget av trivsel, vennskap, og lek. Barnehagen er også en forberedelse til aktiv deltagelse i samfunnet og bidrar til å legge grunnlaget for et godt liv.

Kvalitet i barnehagen er å ha utviklingsmuligheter, glede, deltakelse, engasjement, imøtekommenhet og omsorg. Vi skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Barns psykiske og fysiske helse skal fremmes i barnehagen. Vi skal forebygge mobbing og krenkelser, og bidra til barns trivsel, livsglede, mestring og følelsen av egenverd.

Vi mener at det viktigste vi gir barna for å oppleve livsmestring og god helse er arenaer som er psykisk helsefremmende. Vi skal forebygge psykiske lidelser, trene barna i å ta gode valg, og mestre livet selv om det av og til er vanskelig. Disse helserettighetene skal være vår veiviser for å gi barna en opplevelse av livsmestring og helse:

 • Identitet og selvrespekt – «Jeg er verdifull»
 • Mening i livet – «Jeg betyr noe for andre»
 • Mestring – «Jeg får det til»
 • Tilhørighet – «Jeg hører til her»
 • Trygghet – «Jeg er trygg her»
 • Deltakelse – «Det jeg gjør er viktig for andre»
 • Fellesskap – «De andre bryr seg om meg»

Praktisk info

Barnas daglige oppholdstid bør ikke overstige 9t. Barnehagen har åpent på hverdager. Onsdag før skjærtorsdag stenger vi kl 12. Jul- og nyttårsaften er barnehagen stengt. Barnehagen har fem planleggingsdager i løpet av barnehageåret som går fra 15. august - 14. august.

Hel plass hos oss koster kr 3050 pr. mnd., og terminbetaling er fra 15. i hver måned til midten av neste. Det betales for 11 måneder i året og siste termin i barnehageåret er betalingsfri (juli/ august). Kost pr. barn for full plass er kr 350.

Vi tilbyr søskenmoderasjon i henhold til forskrift om foreldrebetaling §3 og Karmøy kommune sine gjeldende satser er det 30% søskenmoderasjon for barn nr. 2 og 50% på barn nr. 3. Barnehagen tilbyr også inntektsgradert foreldrebetaling. Kommunen har ansvar for denne ordningen, og det må søkes på nytt for hvert barnehageår.

MyKid – i samarbeid med hjemmet bruker vi denne kommunikasjonsløsningen

Oppstart i barnehagen

Samarbeid med foreldre er viktig for å legge til rette for at barnet skal få en trygg og god start hos oss. Vi tilpasser rutiner og organiserer tid og rom slik at barnet får tid til å bli kjent, etablere gode relasjoner og knytte seg til personalet og andre barn på en god måte.

Det er viktig at tilvenningen skjer gradvis. Denne tiden danner grunnlaget for at barnet ditt opplever at barnehagen er et trygt sted å være. Alle barn kan av den grunn, ikke starte 15. august men vi prøver så godt vi kan å ta hensyn til deres behov og ønsker.

Hvor lang tid barnet trenger for å bli trygg avhenger av barnets personlighet, alder og tidligere erfaringer, samt hvordan de blir møtt av de ansatte i barnehagen. Hvert barn trenger i denne perioden ofte mye voksenkontakt og vil få en kontaktperson, det vil si en voksen som har spesielt ansvar for barnet og kontakten med foreldrene.

Investering i tid og gode relasjoner vil ha en positiv ringvirkning for barnet i forhold til læring og utvikling, og ikke minst det videre foreldresamarbeidet!

Barnehagens driftsgrunnlag

Barnehagens virksomhet tar utgangspunkt og drives etter Lov om barnehager. Det pedagogiske innholdet er hjemlet i Rammeplanen for Barnehager og Lov om barnehager med Forskrifter er det formelle lovverket som skal styre barnehagevirksomheten.

Barnehageloven sier blant annet at barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet (Barnehageloven § 2 Barnehagens innhold) og skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barns behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling (Barnehageloven § 1 Formål).

Rammeplanen for barnehagen er en forskrift som er forpliktende for barnehagen i forhold til innhold og tilrettelegging av en pedagogisk virksomhet. Rammeplanen sier at progresjon skal tydeliggjøres og dokumenteres i barnehagen. Sammen med de sju fagområdene har barnehagen jobbet frem hva vi ønsker at barn skal kunne på de ulike alderstrinnene og under det enkel fagområde. Mer informasjon finner dere om dette i barnehagen sin årsplan.

Verdiene våre - er i samsvar med FNs barnekonvensjon. Der står det om hvordan alle barn i verden skal ha det. Den gir barn egne rettigheter som rett til skole, helsehjelp, lek og fritid. En viktig rettighet er at barn skal bli hørt i saker som gjelder dem. Vi skal forholde oss til barn, foreldre, kollegaer og samarbeidspartnere på en serviceinnstilt, respektfull og verdig måte.

Verdier

Barnehagen er i en stadig prosess med å undre om hva den gode barnehage skal bygges på. En undring av hva verdier kan og skal bety for arbeide med det konkrete barn, barnegruppen, samarbeid med foreldre og ikke minst samarbeidet mellom avdelinger og kollegaer. Våre verdier bygger på:

 • RESPEKT OG TILLIT
 • OMSORG
 • TRYGGHET
 • TRIVSEL
 • RAUSHET
 • LOJALITET
 • EVALUERING
 • KUNNSKAP

Lek og sosialt samspill

Barn er sosiale aktører som selv bidrar til egen og andres læring. Samspillet mellom andre mennesker er avgjørende for barns utvikling og læring. Barndommen er en livsfase med egenverdi i likhet med andre faser i menneskets livsløp. Et av barndommens særpreg er samspill i lek, der initiativ, fantasi og engasjement vil kunne finne sted. Den spontane leken har derfor stor betydning for barnets utvikling og er en viktig del av barnehagens hverdag.

Lek er frivillig og skapende, og kommer fra barnets møte med verden. Den er barnets redskap for å forstå ved at inntrykk bearbeides og tanker og opplevelser tilpasses eget utviklingsnivå.

Barns utvikling er avhengig av samspill med andre barn og voksne. Gjennom handlinger i nærmiljøet lærer barn at det er en sammenheng og bestemte mønstre i tilværelsen som går igjen i hverdagslige hendelser. Disse utgjør selve grunnmuren i barnets forståelse av omverdenen, hvor de tar opp i seg kunnskaper, holdninger og verdier fra omgivelsene.

En god barndom er:

 • Gode venner og tid til lek
 • Fylt med kjærlighet og trygghet
 • Full av variasjon og utfordringer
 • Rik på opplevelser, glede og humor
 • Frihet til å utforske og tid til å bearbeide
 • En barndom med gleder og sorger som blir tatt på alvor.

Barnehagens satsingsområde og arbeid med tema

For barnehageårene 2020 – 2022 følger vi satsningsarbeid Språk og kommunikasjon som er felles for Karmøybarnehagene. Dette er i samarbeid med Lesesenteret og Universitetet i Stavanger.

Personalet har også deltatt i barnehage- og skoleprogrammet «De utrolige årene (DUÅ)» og DUÅ gir en god innføring i gruppeledelse. Vårt mål er å være proaktive og positive voksne. Å være proaktiv betyr at den voksne er i forkant, planlegger og organiserer til beste for barna i ulike situasjoner. Å være positiv betyr å være på jakt etter å fremme barnets gode sider.

Myklandvegen 60, 5545 Vormedal